Hoe werkt het

Algemeen

 1. Helaas heeft de Stichting onvoldoende woonruimte om aan de vraag te voldoen. Er wordt daarom gewerkt met twee
  wachtlijsten, één voor studenten en één voor alumni (afgestudeerden).
 2. De Stichting kan haar beleid zoals hieronder opgenomen zonder aankondiging wijzigen.
 3. De Stichting behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van haar beleid af te wijken.

 

A. Studenten
Inschrijving op de wachtlijst

 1. Uitsluitend voltijd studenten komen voor inschrijving op de wachtlijst in aanmerking.
 2. Voor inschrijving is het volgende nodig:

a. Studentennummer van het Conservatorium en voldoening van het collegegeld;
b. Volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
c. Betaling van Euro 26,50 inschrijfgeld op rekeningnummer: NL 16 INGB 0001463753, ten name van de Vereniging Vrienden van het Jan Pietersz. Huis te Amsterdam o.v.v.  ‘wachtlijst’ en de naam van de student;

 1. De inschrijving geldt tot 31 december van het betreffende jaar. Als de student op de wachtlijst wil blijven staan zal hij elk jaar opnieuw Euro 26,50 moeten betalen voor 31 december .

 

Aanbiedingsprocedure

 1. Als er een woonruimte vrijkomt wordt deze per email aangeboden aan alle studenten op de wachtlijst. Deze email bevat adres, grootte, huurprijs, datum beschikbaarheid en waar mogelijke aanvullende informatie. Voor sommige woonruimtes gelden bovendien bijzondere vereisten zoals leeftijd, type instrument, instemming van bestaande bewoners etc.
 2. In deze email staat ook een reactietermijn. Deze wordt strikt gehandhaafd.
 3. De woonruimte zal ter bezichtiging worden aangeboden aan de reagerende student met de hoogste plaats op de wachtlijst en die voldoet aan de eventuele bijzondere vereisten.
 4. In het aanbod staat ook een reactietermijn. Indien er niet, negatief of niet tijdig wordt gereageerd wordt vervalt het aanbod.
 5. Een student mag een aanbod weigeren. Indien tweemaal een aanbod wordt geweigerd komt de student onder aan de wachtlijst.

 

Faciliteiten

 1. Alle woonruimtes zijn ongemeubileerd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Sommige woonruimtes hebben een eigen keuken, douche en wc (zogenaamde zelfstandige woonruimte) anderen delen deze faciliteiten (onzelfstandige woonruimte).

 

Contract

 1. Huurcontracten worden afgesloten voor een minimum periode van een jaar.
 2. De student moet binnen vijf dagen na afstuderen of het stoppen van de studie het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van minimaal een maand en maximaal zes maanden.
 3. Bij het afsluiten van het contract dient de huurder een borg te betalen. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de huurder bij het einde van het contract als er geen huurachterstand is en de woonruimte in goede staat wordt opgeleverd (zie 20 hieronder).
 4. Bij het huurcontract horen huisregels. Hierin staan aanvullende voorwaarden zoals ten aanzien van het respecteren van rust (niet studeren buiten de voorgeschreven uren!), vuilnis etc.
 5. Onderhuur (dus ook via sites als AirBnB) zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf is ten strengste verboden. Bij overtreding van dit verbod kan de beheerder namens de Stichting het contract onmiddellijk beëindigen.

 

Beëindiging van het contract

 1. Opzeggen kan alleen tegen het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn is een maand. Dit betekent dat als de huurder bijvoorbeeld halverwege een maand opzegt de huurovereenkomst per eind van de volgende maand wordt beëindigd.
 2. Bij het einde van het contract moet de woonruimte schoon en in goede staat worden opgeleverd. Goede staat betekent tenminste de staat waarin de woonruimte werd aanvaard aan het begin van de huurperiode.
 3. De beheerder kan de woonruimte bij het einde van het contract inspecteren.

 

Beheer en onderhoud

 1. Als beheerder treedt op: Recourt Makelaars, Leidsegracht 50, 1016 CN Amsterdam, telefoon 020 – 627 50 11, email info@recourtmakelaars.nl.
 2. De huurder is verantwoordelijk voor klein onderhoud. Hieronder vallen in elk geval het schilderwerk in de woonruimte en de vloerbedekking.
 3. Voor onderhoudsvragen of -klachten kan contact worden opgenomen met de beheerder via techniek@recourtmakelaars.nl. Vermeldt duidelijk uw naam, adres, email adres, en telefoonnummer en voeg zo mogelijk foto’s toe.

 

Huurtoeslag

 1. Voor huurders die een zelfstandige woonruimte huren (zie punt 10 hierboven) en voldoen aan de overige voorwaarden van de Belastingdienst kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Zie hiervoor uitgebreid: Belastingdienst.nl. Hier staat ook de aanvraag procedure uitgelegd.
 2. Let op: voor de aanvraag van de huurtoeslag moeten zowel de kale huur als servicekosten worden opgegeven. Deze zijn niet gelijk aan de contractuele servicekosten. In geval van twijfel kan de huurder contact met de beheerder opnemen.
 3. Alle zaken rond de huurtoeslag (zoals aanvraag, toekenning, terugbetaling etc) zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder. Eventuele hulp bij de invulling van de aanvraag door (een vertegenwoordiger van) de Stichting of de beheerder brengt hierin geen verandering.

 

B. Alumni

Helaas kunnen voorlopig geen nieuwe inschrijvingen voor de alumni wachtlijst worden geaccepteerd. De onderstaande regels zijn alleen van toepassing voor bestaande inschrijvingen.

 1. Uitsluitend afgestudeerden van het Conservatorium van Amsterdam kunnen tot maximaal twee jaar na de datum van hun afstuderen inschrijven voor de wachtlijst voor een alumni-woning.
 2. Het aantal alumni woningen is zeer beperkt.
 3. Voor inschrijving is het volgende nodig:
  Aanmelding via cva-housing@ahk.nl onder vermelding van

I. Naam;
II. Adres;
III. Geboortedatum;
IV. Email adres;
V. Mobiel telefoonnummer;
VI. Datum afstuderen;

 1. De inschrijving geldt voor de periode van één jaar. Als de student op de wachtlijst wil blijven staan zal hij elk jaar opnieuw Euro 26,50 moeten betalen voor de vervaldatum van zijn inschrijving.
 2. Voor alle duidelijkheid: het is goed mogelijk dat een alumnus niet binnen de maximale inschrijvingsperiode van twee jaar een woning krijgt aangeboden.
 3. Als er een woonruimte vrijkomt wordt deze per email bekend gemaakt aan alle alumni op de wachtlijst. In deze email staan adres, grootte en huurprijs vermeld en waar mogelijk nog aanvullende informatie. Voor sommige woonruimtes gelden bovendien bijzondere vereisten op het gebied van type instrument, instemming van bestaande bewoners etc.
 4. Alumni zal worden verzocht te reageren via een sollicitatie. De beoordelingscriteria zullen in het aanbod staan genoemd.
 5. In deze email staat ook een uiterste reactietermijn. Deze wordt strikt gehandhaafd.
 6. Alle sollicitaties zullen worden beoordeeld door een commissie.
 7. De commissie bepaalt aan wie de woning zal worden aangeboden.
 8. In het aanbod zal worden aangegeven binnen welke termijn dient te worden gereageerd. Indien er niet, negatief of niet tijdig wordt gereageerd, vervalt het aanbod. De commissie zal in dat geval een andere alumnus aanwijzen.
 9. Contracten worden afgesloten voor een maximum periode van twee jaar.
 10. Opzeggen kan alleen tegen het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn is tenminste drie maanden.
 11. De punten 11, 12, 15, 16, 17, 18 en 20 tot en met 26 hierboven zijn van overeenkomstige toepassing.